πανταχοῦ


πανταχοῦ
везде

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "πανταχοῦ" в других словарях:

 • πανταχοῦ — everywhere indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πανταχού — ΝΜΑ επίρρ. σε όλα τα μέρη, παντού (α. «πανταχού παρών» β. «διήρχοντο... θεραπεύοντες πανταχοῡ», ΚΔ) αρχ. 1. προς κάθε κατεύθυνση («σκοποῡμαι δ ὄμμα πανταχοῡ στρέφων», Ευρ.) 2. εξ ολοκλήρου, ολοσχερώς («τὸν δὲ πανταχοῡ ἀκήρατον ἐκβαίνοντα», Πλάτ.) …   Dictionary of Greek

 • πανταχού — [пандаху] επίρ. везде, посюду …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

 • вьсюдоу — (86) нар. Всюду, везде: вьсюдѹ бо слѹжьба словесьна˫а ѹзаконѥна ѥсть (πανταχοῦ) КЕ XII, 38а; исповѣдающа же вьсюдѹ. ˫ако сѹть хрьсти˫ане (διόλου) Там же, 81б; нача и цѣловати. по ѡчима по главѣ и по ѹшима по рѹцѣ и вьсѹдѹ ЧудН XII, 71б; сѣмо и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • вьсьде — (129) нар. Везде, повсеместно: вьсьде лиха˫а ѣдь ѥсть || гѹбителъна. Изб 1076, 239 об.–240; и ѿ вънѣшьнааго закона вьсьде възбранѥно бысть (πάντῃ) КЕ XII, 53а; Вьсьде отъмѣтаѥть ст҃ыи вьсе˫а || вьселѥныи съборъ. гл҃ѥмы˫а лѹтъкы и позорища ихъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • PANTAGIAS vel PANTAGIES — PANTAGIAS, vel PANTAGIES Fazello Porcari et Bruca, fluv. Siciliae, valde quidem exiguus, Sil. l. 14. v. 232. Ac sacilem superari gurgite parcô Pantagiam. Sed rapidissimi cursûs, quique magnô murmure per multa saxa in mare praeceps devolvitur.… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • везде — др. русск., ст. слав. вьсьде πανταχοῦ (Супр.), сербохорв. сва̏где, словен. vsigde, полаб. visdė. Связано с др. русск., ст. слав. вьсь + наречный суф. де; ср. где. Ср. также диал. новообразование всегде (севск.) под влиянием всегда; см. Преобр. 1 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • всюду — повсюду, диал. всюды, усюды, севск., укр. всюди, всюда, др. русск. вьсюду, вьсуду, вьсудѣ, ст. слав. вьсѫдоу, вьсѫдѣ πανταχοῦ, πανταχόθεν (Супр.), болг. навсъде, словен. povsôdi, чеш. všude, všudy, польск. wszędzie, wszędy, в. луж. wšudy,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Autos epha — Alpha Inhaltsverzeichnis 1 Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω 2 Άγιον Όρος …   Deutsch Wikipedia

 • Polyclète le Jeune —  Pour l’article homonyme, voir Polyclète.  Polyclète le Jeune (en grec Πολύκλειτος / Polýkleitos) est un architecte vivant à Argos au Ve siècle avant J. C. Sa statuaire, décrite par Pausanias[réf. souhaitée], ne nous est pas… …   Wikipédia en Français

 • всюду — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  мест. (греч. πανταχοῦ) везде.     … …   Словарь церковнославянского языка